• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

سید مجتبی داودی

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

سعیده فخیم

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

دکتر امیر خطیبی

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

جهانگیر الماسی

دکتر مهدی حلاج

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار