• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

ایجاد بازارهای جدید، محل های جدید عرضه کالا، بالا بردن سطح چرخش کالا در محل و همچنین وفادارسازی مشتریان و افزایش سهم بیشتر از سبد خرید آنها، یکی از مهم ترین خواسته های اصلی هر بنگاه اقتصادی در راستای استراتژی های رشد و فروش آنهاست. رابین با بررسی منظم بازارها و انطباق سیاست های رشد بنگاه، نسبت به شناسایی و معرفی محصولات جدید در بازارهای جدید اقدام میکند.