• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

مهم ترین دغدغه هر بنگاه اقتصادی، تدوین استراتژی های رشد، تدوین مدل کسب و کار و مدیریت استراتژیک برند است. آموخته ها در کنار آموزه های روز دنیا دست در دست تجارب ما داده تا بتوانیم همراه خوبی برای بنگاه های اقتصادی و تجاری باشیم.