• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

اعتماد دبیرکل کانون به ما منجر به باز شدن افق جدیدی در حوزه کسب و کار رابین گردید. رابین بعنوان مشاور مدیریت استراتژیک برند با هدف گذاری بر روی دوره های آموزشی کانون طی 2 سال فعالیت توانست نتایج مثبتی را در این حوزه رقم بزند.