• تلفن: 28421152 - 021
  • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

همکاری با بنگاه های اقتصادی در دوره های زمانی مختلف شاید کوتاه اما مداوم خواهند بود. افتخار آشنایی و همکاری با موسسه اعتباری کوثر با فعالیت در خصوص ایده پردازی کمپین های تبلیغاتی موسسه و طراحی آنها آغاز و با حمایت های این موسسه در برگزاری سمینار بازاریابی خدمات و ابزارهای مالی ادامه پیدا کرد.