• تلفن: 28421152 - 021
 • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

دکتر مهدی حلاج

مشاور توسعه کسب و کار

دکترای مدیریت کسب و کار (بیشتر…)

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: hallaj@rrcg.ir
جهانگیر الماسی

استاد جهانگیر الماسی

مشاور هنری

بازیگر، نویسنده و کارگردان

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: almasi@rrcg.ir

سید یاسر مهدی مهرآور

مشاور سرمایه گذاری

کارشناس ارشد مدیریت مالی (بیشتر…)

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: mehravar@rrcg.ir

سید مصطفی زراوندیان

مشاور نوآوری در کسب و کار

کارشناس ارشد پژوهش هنر

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: zaravandian@rrcg.ir

سعیده فخیم

مشاور ارتباطات بازاریابی

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: fakhim@rrcg.ir

سید علی طباطبائی

مشاور تجارت الکترونیک

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: tabatabaei@rrcg.ir

دکتر امیر خطیبی

مشاور توسعه کسب و کار

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: khatibi@rrcg.ir

دکتر حمیدرضا کهنسال

مشاور ارتباطات و رسانه

دکترای ذهنیت سازی اجتماعی

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: kohansal@rrcg.ir

سید مجتبی داودی

مشاور تحقیق و توسعه

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: davoudi@rrcg.ir