• تلفن: 28421152 - 021
 • info@rrcg.ir
در ارتباط باشید:

دکتر مهدی حلاج

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار ...

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: hallaj@rrcg.ir

سید یاسر مهدی مهرآور

ریاست هیات مدیره

کارشناس ارشد مدیریت مالی

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: mehravar@rrcg.ir

دکتر علیرضا صادقی

عضو هیات مدیره و رهبر علمی

دکترای بازاریابی

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: sadeghi@rrcg.ir

سعیده فخیم

مشاور ارتباطات بازاریابی

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: fakhim@rrcg.ir

سید مصطفی زراوندیان

مشاور روابط عمومی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: zaravandian@rrcg.ir

سید علی طباطبائی

مشاور تجارت الکترونیک

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: tabatabaei@rrcg.ir

سید مجتبی داودی

مشاور تحقیق و توسعه

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: davoudi@rrcg.ir

دکتر حمیدرضا کهنسال

عضو هیات مدیره و مشاور ارشد گروه

دکترای ذهنیت سازی اجتماعی

 • تلفن: 28421152 - 021
 • ایمیل: kohansal@rrcg.ir